GZ-psycholoog

U bent bij ons welkom voor hulp bij problematiek van kinderen en jeugdigen tot twintig jaar. Wij richten ons op ondersteuning bij een brede groep problemen: sociaal-emotionele en gedragsproblemen, angsten, trauma en/of problemen in de prikkelverwerking.
Wij werken vanuit een systemische visie; een kind laat bepaald gedrag zien in een bepaalde context. Daarom vinden wij samenwerking met ouders, school en andere belangrijke personen in de omgeving van essentieel belang. Samen met ouders en kind wordt bepaald hoe de behandeling en/of diagnostiek eruit zal zien, door gezamenlijk doelen voor het hulpverleningstraject te formuleren. Onze doelstelling is om ouders en kind zo snel mogelijk weer terug in hun eigen kracht te zetten, in plaats van alles over te nemen.
Onze aanpak is persoonlijk, op maat gemaakt en vindt plaats in een prettige, veilige omgeving. Er wordt gewerkt met één hoofdbehandelaar die het gehele traject zal coördineren. Behandelingen worden hoofdzakelijk door de hoofdbehandelaar gedaan, voor de diagnostiek wordt soms ondersteuning geboden door een ervaren diagnosticus.

EE-fotoEmy Elands, GZ-psychologe
Wanneer een kind “ander” gedrag laat zien, is het voor mij een uitdaging om samen met de ouders te kijken naar de betekenis van dit gedrag. Elk gedrag heeft immers een reden. De omgeving waarin het kind zit speelt daarbij een essentiële rol. Om, samen met die omgeving, uit te zoeken hoe het kind zo goed mogelijk verder geholpen kan worden, geeft mij veel voldoening. Lees verder

 

 

 

 

medewerker1

 

Suzanne Zevenbergen, GZ-psychologe
In mijn werk vind ik het belangrijk het individu centraal te stellen en in te zoomen op hetgeen het specifieke kind nodig heeft. Op school, in het gezin of in een andere context. Ik ondersteun ouders gedurende het gehele proces, maar laat hen de regie houden, zodat ze daarna weer zelfstandig verder kunnen. Lees verder

 

 

 

De psychologen hebben voor 2018, 2019 en 2020 een contract voor het leveren van Basis GGZ bij de gemeente Rotterdam. Een kind woonachtig in deze gemeente komt in aanmerking voor vergoede zorg: de totale kosten van 1 traject (maximaal 10 consulten) worden vergoed. Hiervoor is een verwijzing van het wijkteam of een huisarts nodig. Woont u niet in Rotterdam, kijk dan bij het kopje Lansingerland of Niet Vergoede Zorg.

Zorg die onder de Basis GGZ valt is enkelvoudige problematiek en basisdiagnostiek (in het kader van de behandeling). Denk hierbij aan enkelvoudige angsten, piekeren, somberheid, gedragsproblemen slaapproblemen, faalangst, moeite met aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, prikkelverwerkingsproblemen, vroeghulp, sociaal emotionele problemen als gevolg van pesten, echtscheiding of trauma, psycho-educatie en afschaling van specialistische GGZ. Daarnaast kan in de vergoede zorg basisdiagnostiek gedaan worden om een verklaring van het gedrag te vinden.

Langdurige, complexe behandelingen en uitgebreide diagnostiek valt niet onder Basis GGZ, maar onder Specialistische GGZ en kunnen in de Kinderpraktijk niet onder Vergoede zorg worden uitgevoerd. Kijk bij het kopje Niet vergoede zorg voor de mogelijkheden naar uitgebreidere diagnostiek en/of behandeling.

Aanmelding kan via de website, per mail of telefonisch. Ons secretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9-11 uur. De secretaresse neemt contact met u op om na te gaan of uw hulpvraag door de psychologen kan worden beantwoord en stuurt dan aanmeldformulieren toe. Wanneer de volledig ingevulde aanmeldformulieren en de verwijzing van wijkteam of huisarts retour gestuurd zijn, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Wij hanteren aparte wachtlijsten voor kinderen uit de verschillende gemeentes.

Na de intake wordt door de hoofdbehandelaar een behandelplan opgesteld waarin de doelstellingen geformuleerd zijn en beschreven staat hoe de behandeling eruit gaat zien en met wie er samengewerkt zal gaan worden.

Na advies en afsluiting met de cliënt zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar de verwijzer via een korte brief.

 

 

 

De psychologen hebben voor 2017, 2018 en 2019 een contract voor het leveren van Basis GGZ bij de gemeente Lansingerland. Een kind woonachtig in deze gemeente komt in aanmerking voor vergoede zorg. Hiervoor is een verwijzing van het CJG of een huisarts nodig. Woont u niet in Lansingerland, kijk dan bij het kopje Rotterdam of Niet Vergoede Zorg.

Zorg die onder de Basis GGZ valt is enkelvoudige problematiek en basisdiagnostiek (in het kader van de behandeling). Denk hierbij aan enkelvoudige angsten, piekeren, somberheid, gedragsproblemen slaapproblemen, faalangst, moeite met aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, prikkelverwerkingsproblemen, vroeghulp, sociaal emotionele problemen als gevolg van pesten, echtscheiding of trauma, psycho-educatie en afschaling van specialistische GGZ. Daarnaast kan in de vergoede zorg basisdiagnostiek gedaan worden om een verklaring van het gedrag te vinden.

Langdurige, complexe behandelingen en uitgebreide diagnostiek valt niet onder Basis GGZ, maar onder Specialistische GGZ en kunnen in de Kinderpraktijk niet onder Vergoede zorg worden uitgevoerd. Kijk bij het kopje Niet vergoede zorg voor de mogelijkheden naar uitgebreidere diagnostiek.

Aanmelding kan per mail of telefonisch. Ons secretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9-11 uur. De secretaresse neemt contact met u op om na te gaan of uw hulpvraag door de psychologen kan worden beantwoord en stuurt dan aanmeldformulieren toe. Wanneer de volledig ingevulde aanmeldformulieren en de verwijzing van wijkteam of huisarts retour gestuurd zijn, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Wij hanteren aparte wachtlijsten voor kinderen uit de verschillende gemeentes.

Na de intake wordt door de hoofdbehandelaar een behandelplan opgesteld waarin de doelstellingen geformuleerd zijn en bepaald is welk traject nodig is om de doelstellingen te behalen: een kort (maximaal 5 consulten), middel (maximaal 8 consulten) of intensief traject (maximaal 10 consulten). Er staat ook beschreven hoe de behandeling eruit gaat zien en met wie er samengewerkt zal gaan worden.

Na advies en afsluiting met de cliënt zal een terugkoppeling plaatsvinden naar de verwijzer via een korte brief.

U kunt bij de psychologen van de Kinderpraktijk ook terecht voor niet Vergoede zorg. U betaald de facturen zelf. Deze kunnen niet gedeclareerd worden bij de gemeente of een zorgverzekeraar. Het uurtarief in 2018 is €90,00.

Niet vergoede zorg kan geleverd worden wanneer:

-        U niet in een gecontracteerde gemeente woont;

-        U een uitgebreidere behandel- en/of diagnostiek vraag heeft (die niet binnen de basis GGZ kan worden geboden);

-        Er sprake is van echtscheidingsproblematiek;

-        U vragen heeft rondom hoogbegaafdheid;

-        U vragen heeft rondom verstandelijke beperking;

-        U ouder bent dan 18 jaar.

De psychologen hebben hun eigen expertise, niet iedere vraag kan door iedere behandelaar worden beantwoord. U komt terecht bij de persoon die haar expertise heeft liggen bij uw vraag.

Aanmelding kan via de website, per mail of telefonisch. Ons secretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9-11 uur. De secretaresse neemt contact met u op om na te gaan of uw hulpvraag door de psychologen kan worden beantwoord en stuurt dan aanmeldformulieren toe. Wanneer de volledig ingevulde aanmeldformulieren retour gestuurd zijn, wordt uw kind / U op de wachtlijst geplaatst.

Na de intake wordt door de hoofdbehandelaar samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelstellingen geformuleerd zijn en bepaald is uit hoeveel consulten het traject zal bestaan. Er staat ook beschreven hoe de behandeling eruit gaat zien, met wie er samengewerkt zal gaan worden en hoe de verslaglegging eruit zal gaan zien.

Wij hanteren een vast uurtarief van €90.- per uur. Dit tarief geldt zowel voor directe (‘face-to-face’) tijd als indirecte tijd (uitwerken, rapportage). Vooraf wordt met u een inschatting gemaakt van het aantal uren dat er nodig zal zijn om de diagnostiek of behandeling uit te voeren. De facturatie vindt plaats aan het einde van een kwartaal.

Binnen onze praktijk zijn er mogelijkheden voor onderzoek naar onder andere ADHD/ADD, autismespectrumstoornissen, angststoornissen, intelligentieonderzoek bij hoogbegaafdheid etc. Wij doen geen diagnostiek naar dyslexie of dyscalculie maar verwijzen voor deze vragen door naar specialistische praktijken.

Behandelingen worden altijd op maat gemaakt voor uw persoonlijke hulpvraag en vooraf met u afgestemd en vastgelegd in een behandelplan.

U kunt bij de psychologen van de Kinderpraktijk terecht voor behandelingen bij de volgende problemen:

§  Angsten                                        : het aanpakken of verminderen van sociale angst, faalangst, enkelvoudige angst (bv voor hond, onweer); psycho-educatie.

§  ADHD                                            : psycho-educatie, het verminderen van het probleemgedrag ten gevolge van ADHD, adviesgesprek op school met leerkracht en intern begeleider.

§  Autisme                                         : psycho-educatie en het verminderen van het probleemgedrag ten gevolge van een autismespectrumstoornis, adviesgesprek op school met leerkracht en intern begeleider.

§  Slaapproblemen                            : in- en doorslaapproblemen

§  Sociale problemen                         : moeite met aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten;

§  Prikkelverwerkingsproblemen        : over- of onder gevoeligheid,

§  Executieve functies                        : plannen en organiseren, concentratie;

§  Emotionele problemen                   : laag zelfbeeld, emotie-regulatieproblemen, boosheid, somberheid;

§  Sociaal emotionele problemen als gevolg van pesten, echtscheiding of trauma;

§  Sociaal emotionele problemen als gevolg van hoogbegaafdheid, adviesgesprek op school met leerkracht / intern begeleider.

§  Afschaling van specialistische GGZ: laagfrequente na-behandeling na een intensief zorgtraject binnen de specialistische GGZ. Op deze manier kan er gekozen worden voor een behandeling dichter bij huis zodat nieuw gedrag beter kan worden volgehouden of adviezen geconcretiseerd kunnen worden binnen het dagelijks leven van uw gezin. Er kan gezorgd worden voor een warme overdracht vanuit de specialistische GGZ zodat de behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen verschillende behandelvormen worden ingezet:

§  Cognitieve gedragstherapie

§  Systemische behandelingen

§  Psycho-educatie

§  Oudergesprekken

§  Etc

Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ons een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek deze dan zo mogelijk met uw behandelaar. Uw behandelaar zal in overleg met u proberen de problemen op te lossen.

Als u een gesprek met uw behandelaar niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u kiezen om de klacht te melden bij één van onderstaande vakverenigingen. Aan de behandeling van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtenprocedure

www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure